POLONORUM DELECTAMENTA LATINAMapy i reprodukcje

Stanislai Rescii Epistolarum liber unus, Neapoli 1594. Karta tytułowa egzemplarza z autorską dedykacją dla Johanna Baptisty Ficklera, obecnie w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek, München, sygn. Epist. 736 m (publikujemy za zgodą BSB).

Sporządzony ręką autora dopisek (uzupełnienie tekstu listu) do strony 506; luźna kartka o wymiarach ok. 9 x 11,5 cm, zachowana w egzemplarzu przesłanym Ficklerowi (publikujemy za zgodą BSB).
Sporządzony ręką autora dopisek (uzupełnienie tekstu listu) do strony 506; luźna kartka o wymiarach ok. 9 x 11,5 cm, zachowana w egzemplarzu przesłanym Ficklerowi (publikujemy za zgodą BSB).

Sporządzony ręką autora dopisek (uzupełnienie tekstu listu) do strony 509; luźna kartka o wymiarach ok. 8 x 10,5 cm, zachowana w egzemplarzu przesłanym Ficklerowi (publikujemy za zgodą BSB).
Sporządzony ręką autora dopisek (uzupełnienie tekstu listu) do strony 509; luźna kartka o wymiarach ok. 8 x 10,5 cm, zachowana w egzemplarzu przesłanym Ficklerowi (publikujemy za zgodą BSB).

Szlak przykładowej podróży z Krakowa do Neapolu, uwzględniający miasta wymienione w liście (rys. Robert Przybysz):

Szlak przykładowej podróży z Krakowa do Neapolu, uwzględniający miasta wymienione w liście (rys. Robert Przybysz):

[6]

At ita nostrorum vestigiis detrita, ita pervia facta in Italiam via est… ita crebris oppidis, tabernis, hospitiis distincta et coaedificata videtur Silesia, Moravia, Austria, Styria, Carinthia, ut quasi quo‹d›dam suburbium Italiae videatur…

Tymczasem droga do Italii… stopami naszych krajan tak została przetarta, tak jest dostępna, Śląsk, Morawy, Austrię, Styrię i Karyntię tak gęsto zabudowano dobrze rozmieszczonymi miastami, zajazdami i gospodami, że zdają się przedmieściem Italii…

Zdjęcie nr 5

Kampania i Zatoka Neapolitańska (Krater); czasy starożytne (rys. Robert Przybysz):

[9-10], [12]

Neapolim pervenies… situs amoenitate, maris Cratere, collium corona, insularum crebritate, promunturiorum aspectu ‒ plane primam… invenies… Octavium Augustum – in Octaviano vel in ipsa Neapoli…; Hannibalem – Capuae; Marcellum – Nolae; Fabium Max(imum) – in collibus Campanis… Plinii manes in Pomponiano, ad Vesuvii radices, consulemus.

…przybędziesz do Neapolu… rozkoszne położenie, morska zatoka zwana Kraterem, wzgórza okalające Neapol niczym wieniec, mnogość wysp i widok z przylądka czynią go wśród miast najpierwszym… zobaczysz… Oktawiusza Augusta w Oktawianum lub w samym Neapolu…; Hannibala – w Kapui; Marcellusa – w Noli; Fabiusza Maksymusa ‒ na wzgórzach Kampanii… w Pomponianum, pod Wezuwiuszem, zadamy pytania cieniom Pliniusza.

Zdjęcie nr 6

Północno-zachodnia część Zatoki Neapolitańskiej; czasy starożytne (rys. Robert Przybysz):

[10], [20], [26]

…invenies… Iulium Caesarem – in portu Baiano… Syllam et Tarquinium – Puteolis; Marium – ad caput Miseni… Lucullum… – vel ad Euploeas, vel ad Pausilypi piscinas… Pollium Vedionem… – in Pausilypo… Magnum Tibi certamen Liberi Patris cum Cerere tota Campania ostendam… Aenariam (Graecis Pithecusam, nunc Hischiam dictam) navigabimus… ad otiosas Te Capreas quietis causa mittam, Apraxopolim ab Augusto vocatas…

…zobaczysz… Juliusza Cezara – w porcie w Bajach… Sullę i Tarkwiniusza – w Puteolach; Mariusza – na przylądku Mizenum… Lukullusa… albo na Euplojach, albo nad stawami w Pauzylipie… Jak Kampania długa i szeroka pokażę Ci wielki pojedynek Ojca Libera z Cererą… pożeglujemy na Enarię (przez Greków zwaną kiedyś Pitekuzą, a dzisiaj – Ischią)… poślę Cię, byś odpoczął, na beztroskie Kapreje, zwane przez Augusta Miastem Bezczynności…